Provozní řád

Pravidla užívání sálu a jeviště ve Společenském domě u Pernických ve Valašské Bystřici, povinnosti uživatele

1. Každý uživatel je povinen užívat sál nebo jeviště takovým způsobem, aby nezpůsobil škodu na místnosti, budově a jejím vybavení, aby neobtěžoval uživatele jiných místností v budově.
Příprava sálu nesmí ohrozit další plánované užívání sálu.

2. Uživatel sálu,  (jeviště) je povinen po skončení své akce sál (jeviště) uklidit a dát do původního stavu, v jakém ho převzal. Tzn. udělat hrubý úklid: posbírat odpadky, zamést sál, uspořádat stoly a židle dle dohody se správcem budovy, kterému sál po úklidu předá.

3. Uživatel sálu (jeviště) může využívat sociální zařízení v sousedství (ve vestibulu nebo na chodbě u jeviště).
Pronajímatel restaurace je povinen umožnit přístup WC, které je součástí restaurace, a to při školních akcích, schůzích a ostatních akcích, a to i v případě, že budou využívat pouze sál bez restaurace. Dále je povinností nechat WC odemčené i v případě, že bude restaurace zavírat a akce v sále bude nadále probíhat, např. Portášské slavnosti.

4. Uživatelé sálu (jeviště) povedou kalendář akcí, do kterého budou předem zapisovat připravované akce. Nebo svou akci předem nahlásí správci, a dohodne si datum, ke kterému chce svou akci uskutečnit.
V případě, že již bude sál nebo jeviště k danému datu zamluvené, dohodne si datum jiný.

5. Přednost ve využití sálu (jeviště) má ten, kdo si akci zapíše, nebo nahlásí dříve. Přednost mají akce, které si platí nájem sálu, v případě sporu rozhoduje ředitel Služeb obce Valašská Bystřice p.o..

6. Pokud uživatel sálu bude z budovy odcházet jako poslední, je povinen okna, sál a budovu uzavřít, uzamknout a zkontrolovat oba vchody.

7. Každé využití sálu (jeviště) bude zapsáno do deníku, který bude uložen vzadu na jevišti.
Na základě zápisu v deníku bude fakturován krátkodobý pronájem sálu za každý měsíc.

8. Pokud uživatel sálu (jeviště) zjistí nějakou závadu v sálu (na jevišti), v jeho vybavení v jiných místnostech budovy, oznámí to neprodleně správci, ve vážných případech řediteli Služeb obce Valašská Bystřice p.o.

9. V případě nedodržení výše uvedených  pravidel, pokud akce či zkoušky nebudou hlášeny s dostatečným předstihem a uskuteční se bez řádného zapsání nebo nahlášení, budou spolkům klíče odebrány a vydány pak následně  před organizovanou akcí či zkouškou správcem budovy.

10.  Při společenských a kulturních akcích je povinností jednotlivých spolků obce zajišťovat občerstvení v součinnosti s provozovatelem restaurace.

11. Je povinností všech uživatelů sálu projednat možnost vlastního občerstvení s provozovatelem restaurace. V případě sporu rozhoduje ředitel Služeb obce Valašaská Bystřice p.o.

12. Při přípravě sálu je povinností spolků dojednat se správcem budovy (v případě překrývání  a návaznosti jednotlivých akcí) nutnost aktivního podílu na jeho přípravě – řeší a  vyzývá správce domu.  Dále je povinností spolků podílet se (pomoci) při stěhování stolů a židlí při návaznosti akcí. (dle pokynů správce budovy)

Organizátoři, kteří pořádají akci v sále (v amfiteátru) např. ples, zábava, koncert atd., a  budou veškeré občerstvení odebírat od nájemce restaurace, se mohou  po vzájemné domluvě dohodnout na finančním podílení ze strany nájemce restaurace při placení nájmu sálu (amfiteátru), za hudbu, nájem ubrusů.

Za schůze a školení pořádané v sále místními spolky nebo obecními zástupci se nájemné za sál neplatí. Stolové uspořádání ( + ubrusy, výzdoba) si organizátor dohodne se správcem budovy. V případě, že bude organizátor požadovat při schůzi či školení  po nájemci restaurace občerstvení, stolové uspořádání ( + ubrusy, výzdoba) zajistí  nájemce restaurace.

13. poplatky

Výše poplatků pro jednotlivé obecní  spolky:

300,- Kč/den za pronájem sálu (plesy, schůze apod.)
50,- Kč za pronájem klubovny (jednorázový poplatek bez časového omezení)

Výše poplatků pro ostatní pronajímatele sálu + nájemce restaurace:

350,- Kč/hod. a 2.500,-Kč/den za pronájem sálu (plesy, schůze, prodejní akce apod.)
500,- Kč za smuteční hostinu

30,-   Kč/kus –  zapůjčení ubrusu

Na konci měsíce bude nájemci restaurace vystavena faktura za krátkodobý pronájem sálu uskutečněných akcí.

14. Amfiteátr

Příprava a úklid laviček  – zajistí si organizátor akce

Náklady na úklid, příprava WC – vestibul
: spolky – 300,-  Kč/akce + úhrada odebrané elektřiny
: ostatní – 500,- Kč/akce + úhrada odebrané elektřiny
(platí i pro nájemce restaurace)

 

Veškerou činnost v sálu, amfiteátru a přilehlých prostorách, plánování, předávání sálu i jeviště je nutno konzultovat a domlouvat podmínky se správcem společenského domu. Totéž platí o úklidu společných prostor (chodba u výčepu, vestibul) . Sporné případy řeší a rozhoduje ředitel Služeb obce Valašská Bystřice p. o.

Ve Valašské Bystřici,1. 2. 2019, Ladislav Hladík, ředitel p.o.