734 825 163 - Společenský dům

E-mail

spolak@valasskabystrice.cz

https://www.facebook.com/spolecenskydum.eu/

Pravidla užívání sálu a jeviště ve Společenském domě u Pernických ve Valašské Bystřici, povinnosti uživatele

1. Každý uživatel je povinen užívat sál nebo jeviště takovým způsobem, aby nezpůsobil škodu na místnosti, budově a jejím vybavení, aby neobtěžoval uživatele  jiných místností v budově. Příprava sálu nesmí ohrozit další plánované užívání sálu.

2. Uživatel sálu,  (jeviště) je povinen po skončení své akce sál (jeviště) uklidit a dát do původního stavu, v jakém ho převzal. Tzn. udělat hrubý úklid: posbírat odpadky, zamést sál, uspořádat stoly a židle dle dohody se správcem budovy, kterému sál po úklidu předá.

 3. Uživatel sálu (jeviště) může využívat sociální zařízení v sousedství (ve vestibulu nebo na chodbě u jeviště). Pronajímatel restaurace je povinen umožnit přístup WC, které je součástí restaurace, a to při školních akcích, schůzích a ostatních akcích, a to i v případě, že budou využívat pouze sál bez restaurace. Dále je povinností nechat WC odemčené i v případě, že bude restaurace zavírat a akce v sále bude nadále probíhat, např. Portášské slavnosti.

4. Uživatelé sálu (jeviště) povedou kalendář akcí, do kterého budou předem zapisovat připravované akce. Nebo svou akci předem nahlásí správci, a dohodne si datum, ke kterému chce svou akci uskutečnit. V případě, že již bude sál nebo jeviště k danému datu zamluvené, dohodne si datum jiný.

5. Přednost ve využití sálu (jeviště) má ten, kdo si akci zapíše, nebo nahlásí dříve.

6. Pokud uživatel sálu bude z budovy odcházet jako poslední, je povinen okna, sál a budovu uzavřít, uzamknout a zkontrolovat oba vchody.

7. Každé využití sálu (jeviště) bude zapsáno do deníku, který bude uložen vzadu na jevišti.

8. Pokud uživatel sálu (jeviště) zjistí nějakou závadu v sálu (na jevišti), v jeho vybavení v jiných místnostech budovy, oznámí to neprodleně správci, ve vážných případech vedení obce Valašská Bystřice.

9. V případě nedodržení výše uvedených  pravidel, pokud akce či zkoušky nebudou hlášeny s dostatečným předstihem a uskuteční se bez řádného zapsání nebo nahlášení, budou spolkům klíče odebrány a vydány pak následně  před organizovanou akcí či zkouškou správcem budovy.

10. Při společenských a kulturních akcích je povinností jednotlivých spolků obce zajišťovat občerstvení v součinnosti s provozovatelem restaurace.

11.  Je povinností všech uživatelů sálu projednat možnost vlastního občerstvení s provozovatelem restaurace. V případě sporu rozhoduje vedení obce Valašská Bystřice.

12. Při přípravě sálu je povinností spolků dojednat se správcem budovy (v případě překrývání  a návaznosti jednotlivých akcí) nutnost aktivního podílu na jeho přípravě – řeší a  vyzývá správce domu.  Dále je povinností spolků podílet se (pomoci) při stěhování stolů a židlí při návaznosti akcí. (dle pokynů správce budovy)

Stolové uspořádání ( + ubrusy, výzdoba) si organizátor dohodne se správcem budovy. V případě, že bude organizátor požadovat při schůzi či školení  po nájemci restaurace občerstvení, stolové uspořádání ( + ubrusy, výzdoba) zajistí nájemce restaurace.

 

13. Amfiteátr

Příprava a úklid laviček  – zajistí si organizátor akce

Odběr el. energie z amfiteátru:  7 Kč/1 kWh

 

Veškerou činnost v sálu, amfiteátru a přilehlých prostorách, plánování, předávání sálu i jeviště je nutno konzultovat a domlouvat podmínky se správcem společenského domu. Totéž platí o úklidu společných prostor (chodba u výčepu, vestibul, sál, jeviště, šatny). Sporné případy řeší a rozhoduje vedení obce Valašská Bystřice.